Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι θερμουδραυλικές εγκαταστάσεις αποτελούν ένα από τους βασικότερους παράγοντες εύρυθμης λειτουργίας ενός κτιρίου. Τα περισσότερα κτίρια συνήθως παρουσιάζουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στις θερμουδραυλικές τους εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να προξενούνται σοβαρές δυσλειτουργίες. Αυτό συνήθως οφείλεται στο γεγονός ότι οι θερμουδραυλικές εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί χωρίς σωστό σχεδιασμό και επίβλεψη, χωρίς να τηρούνται έστω και στοιχιωδώς οι κανόνες της τέχνης και με τυχαία επιλογή υλικών και εξοπλισμού αμφιβόλου ποιότητος.

Ότι επισκευές ή επιδιορθώσεις και να γίνουν στο μέλλον, είναι πολύ δύσκολο πλέον οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν εύρυθμα και τα προβλήματα καθώς και η οικονομική αιμορραγία θα συνεχίζεται επ’ άπειρον.

Για τους παραπάνω λόγους η επιλογή του εγκαταστάτη των θερμουδραυλικών εργασιών, πρέπει τουλάχιστον στην αρχική φάση της κατασκευής ενός κτιρίου, να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και όχι με μόνο κριτήριο μια πολύ φθηνή προσφορά.